Oya Baydar - Köpekli Çocuklar Gecesi - Tubizu.com

Oya Baydar – Köpekli Çocuklar Gecesi

Oya Baydar“ın “Köpekli Çocuklar Gecesi” isimli romanı Can Yayınları’ndan çıktı. Yazarımız Oya Baydar kimdir eserleri nelerdir kısaca tanıyalım. Oya Baydar 1940 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş. Not­re Da­me de Si­on Fransız Kız Li­se­si ve İstanbul Üniversitesi Sos­yo­lo­ji Bölü­mü’n­ü bitirdikten sonra 1964 yılında aynı üniversitenin aynı bölümünde asistan olarak çalışmaya başlamış. “Türki­ye’de İş­çi Sınıfının Do­ğu­şu” ko­nu­lu dok­to­ra te­zi İstanbul Ünivrsitesi Pro­fe­sörler Ku­ru­lu ta­rafından iki kez redde­dilmiş. Bunun üzerine öğ­ren­ci­ler protes­to etkinliğine başlamış ve etkinlik işgale dönüşerek rektörlük binası iş­gal edilmiş. Bu işgal olayı ilk üni­ver­si­te iş­ga­l ey­le­mi olarak tarihe geçmiş. Bir süre Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si’nde sos­yo­lo­ji asis­tanı ola­rak çalışmış. 12 Mart 1971 As­ke­rî Müda­ha­le­si sırasında sos­ya­list olması sebebiyle tu­tuk­lanmış. Serbest kaldıktan sonra Hacettepe Üni­ver­si­tesi’nden ayrılmış. Bir süre Yeni Ortam, Politika ga­ze­te­le­rin­de ya­zarlık yaptıktan sonra 12 Eylül darbesi sebebiyle yurtdışına çıkmış. 1992 yılına ka­dar 12 yıl Al­man­ya’da sürgünde yaşamış. 1991 yılında kaleme aldığı Elveda Alyoşa adlı ki­tabıyla Sa­it Fa­ik Hikâye Arma­ğa­nı’nı, 1993 yılında kaleme aldığı Kedi Mektupları adlı ro­manıyla Yu­nus Nadi Ro­man Ödülü’nü, Sıcak Külleri Kaldı ro­manıyla 2001 yılında Or­han Ke­mal Ro­man Arma­ğanı’nı, Erguvan Kapısı’yla 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü almış.

Köpekli Çocuklar Gecesi, okuyucuları benzersiz bir maceraya sürüklemekte. Kitapta gelecekte yaşanacak olan doğa ve iklim felaketleri inanılmaz bir hayal gücü ile zihinlere taşınıyor. Türk Edebiyatında ekolojik distopyanın ilk kez roman biçiminde kitaba dökülmesi esere farklı bir değer kazandırıyor. İklim değişikliklerini günümüzde epeyce hissediyoruz. Kış ve yaz mevsimlerinde görülen olağan dışı hava hareketleri hayatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yazın ortasında sel baskınları, kışın kar yağmaması gibi olaylar ile özellikle büyük devletlerin iklim anlaşmalarından çekilmeleri ile iklim ve doğa olaylarını sürekli gündemimizde tutuyor. Aslında iklim ve doğal felaketler günümüzde hepimizin içten içe bildiği; ama hepimizin görmezden geldiği bir gerçek. Hayallerimizi zorlayan iklim değişiklikleri ile ortaya çıkan kriz içindeki bu yeni dünya Oya Baydar kalemi ile farklı bir şekilde hayat bulmuş hem de savaşların ve çatışmaların dünyayı mahvettiği dönemde evladını arayan çaresiz bir kadının üzerinden.

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com